A A A ћир |  lat |  eng
Naslovna » Aktuelno » Pregovarački proces » Delokrug rada i mandat Rukovodećeg tima za uspostavlјanje ZSO
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Pregovarački proces sa Prištinom Informator
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19 Pecat

Delokrug rada i mandat Rukovodećeg tima za uspostavlјanje ZSO

A. Sastav i funkcionisanje

1. Rukovodeći tim će biti sačinjen od predstavnika svake pojedinačne opštine od četiri opštine na severu.

2. Jedan član Rukovodećeg tima će biti odgovoran za koordinaciju i organizaciju rada.

3. Odluke će donositi većina članova.

4. Rukovodeći tim će biti podržan od strane postojećih administrativnih struktura četiri opštine na severu.

5. Rukovodeći tim će redovno izveštavati Odbor za sprovođenje o svom radu i donetim odlukama.

6. Kako je predviđeno Planom implementacije, do kraja oktobra 2013., nakon lokalnih izbora, i posle verifikacije rezultata tih izbora, Rukovodeći tim će biti rasformiran, Asocijacija/Zajednica, na osnovu Člana 1. "Prvog sporazuma" će biti uspostavlјena i usvojiće svoj Statut, u skladu sa Evropskom povelјom o lokalnoj samoupravi i kosovskim zakonima.

B. Zadaci i odgovornosti

Rukovodeći tim će imati sledeće zadatke i odgovornosti, u skladu sa Planom implementacije i relevantnim odredbama "Prvog sporazuma":

1. Da preduzme sve neophodne praktične mere za uspostavlјanje Asocijacije/Zajednice, konkretno

(a) da pripremi infrastrukturu za službene prostorije Asocijacije/Zajednice;

(b) da identifikuje neophodne lјudske resurse;

(c) da preduzme neophodne administrativne radnje.

2. Da izradi nacrt Statuta Asocijacije/Zajednice opština sa većinskim srpskim stanovništvom, koji bi trebalo konkretno da utvrdi njene cilјeve i svrhu, njenu organizacionu strukturu, procese odlučivanja i njene nadležnosti. Strukture Asocijacije/Zajednice treba da reflektuju postojeći Statut Asocijacije kosovskih opština.

3. Da počne da vrši, u skladu sa Članom 6. "Prvog sporazuma", reprezentativnu ulogu prema centralnim vlastima. Predstavnik Rukovodećeg tima će učestvovati u radu Konsultativnog saveta zajednica da bi vršio nadzornu funkciju Asocijacije/Zajednice. Centralne vlasti će konsultovati Rukovodeći tim o svim pitanjima u vezi sa lokalnom samoupravom, u skladu sa Evropskom povelјom o lokalnoj samoupravi i kosovskim zakonima.

4. Članovi Rukovodećeg tima će dati svoj doprinos nominaciji kandidata za dužnost regionalnog policijskog komandanta, u skladu sa Članom 9. "Prvog sporazuma".

5. Rukovodeći tim može, ako je to potrebno za obavlјanje poslova u vezi sa uspostavlјanjem Asocijacije/Zajednice, podnositi predloge Odboru za implementaciju o relevantnim pitanjima, u skladu sa Evropskom povelјom o lokalnoj samoupravi.

6. Da vrši nadzor nad aktivnostima od opšteg interesa, posebno u oblastima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanog i ruralnog planiranja.

7. Za vreme trajanja mandata na osnovu Tačke A.6., Rukovodeći tim će biti ovlašćen da olakšava saradnju između četiri opštine na severu u kolektivnom vršenju njihovih nadležnosti u skladu sa Evropskom povelјom o lokalnoj samoupravi i kosovskim zakonima, kako je predviđeno Članom 4. "Prvog sporazuma".