A A A ћир |  lat |  eng
Naslovna » O kancelariji » Nadležnost
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Pregovarački proces sa Prištinom Informator
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19 Pecat

Nadležnost

Uredbom o Kancelariji za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini ("Službeni glasnik RS: 024/2015") od 06.03.2015. godine, Vlada je na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) osnovala Kancelariju za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini i odredila njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad.

Uredbom je propisano da je Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini služba Vlade i definisan je njen delokrug: Kancelarija obavlјa stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini za potrebe Vlade i Koordinacionog tela za pregovarački proces sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini, koji se odnose na: sprovođenje postignutih dogovora u procesu dijaloga i pregovora; pripremu predloga akata Vlade; sprovođenje i praćenje sprovođenja akata Vlade; koordinaciju sa organima i organizacijama u vezi sa procesom pregovora i u sprovođenju donetih akata Vlade; pripremanje i organizovanje sastanaka u okviru dijaloga i administrativno­tehničku podršku timu za pregovore; kao i druge poslove određene zakonom i aktima Vlade.

U pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini Kancelarija obavlјa stručne i operativne poslove:

 • organizacije i pripreme učešća organa i organizacija na pregovorima sa PIS;
 • koordinacije rada organa i organizacija Republike Srbije, kada pregovaraju sa PIS;
 • objedinjavanja i obrada izveštaja sa pregovora organa i organizacija Republike Srbije sa PIS;
 • praćenja procesa i rešenja PIS na pregovore organa i organizacija Republike Srbije;
 • koordinacije organa i organizacija u vezi sprovođenja donetih akata Vlade vezanih za pregovore sa PIS;
 • saradnje sa Ministarstvom spolјnih poslova, analize aktivnosti diplomatske mreže po pitanjima pregovaračkog procesa sa PIS i pripreme odgovarajućih informacija i aktivnosti u vezi procesa pregovora;
 • pripremanja izveštaja i informacija u vezi procesa pregovora organa i organizacija Republike Srbije sa PIS za Vladu;
 • pripremanja predloga akata Vlade u saradnji sa organima i organizacijama po pitanju procesa pregovora sa PIS;
 • praćenja sprovođenja akata Vlade vezanih za proces pregovora sa PIS i drugih akata Vlade iz svog delokruga;
 • sačinjavanja izveštaja za potrebe Vlade po pitanju sprovođenja akata Vlade vezanih za proces pregovora sa PIS;
 • sačinjavanja izveštaja i informacija za potrebe Vlade i Koordinacionog tela redovno i na zahtev, u vezi pregovaračkog procesa sa PIS;
 • pripremanja i organizovanja sastanaka u okviru dijaloga organa i organizacija sa PIS;
 • administrativno-tehničke podrške timovima Vlade, organima i organizacijama u procesu pregovora sa PIS;
 • stručni i administrativno-tehnički za Koordinaciono telo za pregovarački proces sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini, pripreme sednica Koordinaciong tela za PIS;
 • izrade zapisnika sa sednica Koordinacionog tela za PIS;
 • izrade akta Koordinacionog tela za PIS i drugi poslovi podrške Koordinacionom telu za PIS, kao i drugi poslovi na zahtev Vlade u vezi sa pregovaračkim procesom sa PIS;