Насловна » О канцеларији » Надлежност
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији, 2021. Преговарачки процес са Приштином Informator
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Pecat

Надлежност

Уредбом о Канцеларији за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини ("Службени гласник РС: 024/2015") од 06.03.2015. године, Влада је на основу члана 31. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) основала Канцеларију за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини и одредила њен делокруг, уређење и друга питања значајна за њен рад.

Уредбом је прописано да је Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини служба Владе и дефинисан је њен делокруг: Канцеларија обавља стручне и оперативне послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини за потребе Владе и Координационог тела за преговарачки процес са Привременим институцијама самоуправе у Приштини, који се односе на: спровођење постигнутих договора у процесу дијалога и преговора; припрему предлога аката Владе; спровођење и праћење спровођења аката Владе; координацију са органима и организацијама у вези са процесом преговора и у спровођењу донетих аката Владе; припремање и организовање састанака у оквиру дијалога и административно­техничку подршку тиму за преговоре; као и друге послове одређене законом и актима Владе.

У преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини Канцеларија обавља стручне и оперативне послове:

 • организације и припреме учешћа органа и организација на преговорима са ПИС;
 • координације рада органа и организација Републике Србије, када преговарају са ПИС;
 • обједињавања и обрада извештаја са преговора органа и организација Републике Србије са ПИС;
 • праћења процеса и решења ПИС на преговоре органа и организација Републике Србије;
 • координације органа и организација у вези спровођења донетих аката Владе везаних за преговоре са ПИС;
 • сарадње са Министарством спољних послова, анализе активности дипломатске мреже по питањима преговарачког процеса са ПИС и припреме одговарајућих информација и активности у вези процеса преговора;
 • припремања извештаја и информација у вези процеса преговора органа и организација Републике Србије са ПИС за Владу;
 • припремања предлога аката Владе у сарадњи са органима и организацијама по питању процеса преговора са ПИС;
 • праћења спровођења аката Владе везаних за процес преговора са ПИС и других аката Владе из свог делокруга;
 • сачињавања извештаја за потребе Владе по питању спровођења аката Владе везаних за процес преговора са ПИС;
 • сачињавања извештаја и информација за потребе Владе и Координационог тела редовно и на захтев, у вези преговарачког процеса са ПИС;
 • припремања и организовања састанака у оквиру дијалога органа и организација са ПИС;
 • административно-техничке подршке тимовима Владе, органима и организацијама у процесу преговора са ПИС;
 • стручни и административно-технички послови за Координационо тело за преговарачки процес са Привременим институцијама самоуправе у Приштини, припреме седница Координационог тела за ПИС;
 • израде записника са седница Координационог тела за ПИС;
 • израде акта Координационог тела за ПИС и други послови подршке Координационом телу за ПИС, као и други послови на захтев Владе у вези са преговарачким процесом са ПИС;