A A A ћир |  lat |  eng
Naslovna » Aktuelno » Pregovarački proces » Asocijacija/Zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu – Opšti principi/klјučni elementi
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Pregovarački proces sa Prištinom Informator
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19 Pecat

Asocijacija/Zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu – Opšti principi/klјučni elementi

Zakonski okvir

1) Asocijacija/Zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu se osniva kao Asocijacija/Zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom, kao što je predviđeno Prvim sporazumom, Zakonom o ratifikaciji Prvog sporazuma i zakonima Kosova.

2) Na osnovu Prvog sporazuma koji priznaje njen poseban karakter, Vlada Kosova usvojiće ukaz koji će se direktno primenjivati i koji će razmatrati Ustavni sud. Asocijacija/Zajednica će biti pravno lice definisano Statutom, koji će sadržati najmanje dole navedene elemente.

3) Konstitutivna skupština, koju će činiti i u kojoj će glasati izabrani članovi skupština opština-članica, će usvojiti Statut.

Cilјevi

4) U skladu sa Prvim sporazumom, ključni ciljevi Asocijacije/Zajednica su vršenje javnih funkcija i usluga u cilju:

a) Jačanja lokalne demokratije;

b) Vršenja punog nadzora radi razvoja lokalne ekonomije;

c) Vršenja punog nadzora u oblasti obrazovanja;

d) Vršenja punog nadzora u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti;

e) Vršenja punog nadzora u koordinaciji urbanog i ruralnog planiranja;

f) Usvajanja mera za poboljšanje lokalnih uslova života povratnika na Kosovu;

g) Sprovođenja, koordinisanja i omogućavanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti;

h) Unapređenja, razmene i zagovaranja pitanja od zajedničkog interesa opština-članica, kao i njihovo predstavljanje, uključujući i pred centralnim vlastima;

i) pružanja usluga njenim članicama u skladu sa zakonima Kosova;

j) Procene pružanja javnih usluga njenim članicama i njihovim stanovnicima radi pružanja podrške Zajednici/Asocijaciji u formiranju stavova od zajedničkog interesa za učešće u radu centralnih vlasti;

l) Vršenja potrebnog nadgledanja radi sprovođenja njenih ciljeva;

m) Uspostavljanja odnosa i sklapanja ugovora o saradnji sa drugim asocijacijama opština, domaćim i međunarodnim;

5) Asocijacija/Zajednica će obavljati i druge dodatne nadležnosti koje joj mogu delegirati centralne vlasti.

Organizaciona struktura

6) Asocijacija/Zajednica ima sledeća tela:

a) Skupština je vrhovno telo sastavljeno od predstavnika koje imenuje svaka skupština opština-članica iz redova izabranih poslanika. Skupština ima pravo da usvoji izmene Statuta, Pravilnika o radu i svih neophodnih uredbi i administrativnih odluka u skladu sa svojim statutom i shodno svojim ciljevima.

Sve izmene Statuta, Pravilnika o radu i svih neophodnih uredbi, kao i odluke koje je usvojila Skupština se primenjuju na sve članove sem ukoliko neka opština-članica formalno izrazi drugačiju odluku.

b) Predsednik, koji predstavlja Zajednicu/Asocijaciju, uključujući i pred centralnim vlastima i van Kosova. Predsedniku pomaže potpredsednik. Predsednika i potpredsednika bira Skupština iz redova odbornika opština-članica i njihovih gradonačelnika.

c) Savet koji je sastavljen od maksimalno 30 članova iz redova stanovnika opština-članica, uključujući sve gradonačelnike opština-članica; Savet je savetodavno telo koje daje smernice za rad Zajednice/Asocijacije.

d) Odbor, koji se sastoji od sedam članova koje bira Skupština iz redova gradonačelnika i stanovnika opština-članica; tačan sastav određuje Statut, sa pravom donošenja neophodnih odluka za svakodnevno upravljanje Asocijacijom/Zajednicom. Članove Odbora u radu podržavaju Profesionalni kolegijumi koje čine stručnjaci koji pokrivaju oblasti koje spadaju u ciljeve i obaveze Asocijacije/Zajednice. Statut određuje broj Profesionalnih kolegijuma i njihove obaveze prema članovima Odbora.

e) Administracija, na čelu sa šefom Administracije koga bira Odbor i koji podnosi izveštaje Odboru, pruža podršku u radu Asocijacije/Zajednice, a posebno Odboru i Predsedniku. Administrativno osoblje će imati povlastice u skladu sa statusom zaposlenih lica, u skladu sa zakonom Kosova, uključujući i Zakon o radu i Zakon o državnoj upravi, što im omogućava da obavljaju administrativne poslove. Članovi Asocijacije/Zajednice mogu da odluče da uposle izvestan broj zaposlenih na pružanju podrške Asocijaciji/Zajednici u sprovođenju njenih ciljeva.

f) Kancelarija za žalbe, koja će imati mandat da se bavi žalbama u vezi sa ciljevima.

7) Sedište Zajednice/Asocijacije se određuje Statutom.

Odnosi sa centralnim vlastima

8) Asocijacija/Zajednica radi sa centralnim vlastima na osnovu međusobne saradnje i razmene informacija.

9) Asocijacija/Zajednica promoviše interese srpske zajednice u odnosu sa centralnim vlastima.

10) Asocijacija/Zajednica ima pravo da predlaže, u skladu sa zakonima Kosova, izmene zakona i drugih propisa koji su od važnosti za ostvarivanje njenih ciljeva.

11) Asocijacija/Zajednica ima pravo da pokrene ili učestvuje u postupcima pred nadležnim sudovima, uključujući i pred Ustavnim sudom, protiv svih akata ili odluka svake institucije koji utiču na obavljanje nadležnosti Asocijacije/Zajednice, u skladu sa njenim Statutom.

12) Asocijacija/Zajednica ima pravo da predlaže predstavnike u nadležnim organima/telima centralnih vlasti, uključujući i u Savetodavnom veću zajednica. U cilju ostvarenja nadzora koji je predviđen Prvim sporazumom, predstavnik Asocijacije/Zajednice ima pravo na pristup i na dobijanje informacija od centralnih organa u skladu sa zakonima Kosova.

13) U ime Asocijacije/Zajednice, četiri njena gradonačelnika severnih opština dostavljaju MUP-u spisak kandidata za imenovanje na mesto regionalnog Komandanta policije, kako je naznačeno u članu 9 Prvog sporazuma.

Pravni kapacitet

14) Asocijacija/Zajednica ima neophodni pravni kapacitet prema zakonima Kosova kako bi ostvarivala svoje ciljeve, uključujući i pravo na posedovanje pokretne i nepokretne imovine, suvlasništva nad kompanijama koje pružaju lokalne usluge iz delokruga Asocijacije/Zajednice, i sklapanja ugovora, uključujući i ugovora o radu.

15) Na osnovu Prvog sporazuma, Asocijacija/Zajednica se smatra osnovanom po usvajanju ukaza, za potrebe njenih ciljeva.

Budžet i podrška

16) Asocijacija/Zajednica ima svoj budžet, kojim se upravlja u skladu sa principima transparentnosti i odgovornosti, kao i odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Ovi principi se naročito primenjuju na usmeravanje sredstava, uključujući i shodno članu 17.d.

Troškovi podležu reviziji nadležnih organa, uključujući i generalnog revizora.

17) Asocijacija/Zajednica se finansira preko:

a) priloga njenih članica;

b) prihoda i sredstava od usluga koje pruža Asocijacija/Zajednica, njena preduzeća ili iz sredstava proisteklih iz njene pokretne ili nepokretne imovine;

c) transfera centralnih vlasti;

d) priloga, bespovratnih zajmova, donacija kao i preko finansijske podrške drugih asocijacija i organizacija, kako lokalnih tako i međunarodnih, kao i preko Republike Srbije; Asocijacija/Zajednica je izuzeta od plaćanja carine i poreza u realizaciji svojih ciljeva, po istoj osnovi kao i opštine-članice.

Opšte i završne odredbe

18) Asocijacija/Zajednica je otvorena za svaku drugu opštinu pod uslovom da se opštine-članice o tome slože.

19) Asocijacija/Zajednica se može raspustiti samo donošenjem odluke Skupštine koju je usvojila dvotrećinska većina opština-članica.

20) Asocijacija/Zajednica ima pravo na zvanične simbole (grb i zastava) u skladu sa zakonima Kosova.

21) Statut Asocijacije/Zajednice sastavlja Upravljački tim i predstaviće ga tokom dijaloga na visokom nivou za četiri meseca od datuma sporazuma o ovim principima/elementima, uz posredovanje ukoliko bude neophodno, uključujući i Ministarstva za lokalnu samoupravu. Statut će biti potvrđen ukazom nakon postizanja sporazuma u okviru dijaloga. Sve izmene predstavlja Asocijacija/Zajednica, potvrđuju se ukazom, a razmatra ih Ustavni sud.

22) Godinu dana od usvajanja Statuta Asocijacije/Zajednice, sprovešće se revizija njegove implementacije, uključujući i u odnosu na član 5 Prvog sporazuma.